The Team


Supervisor
Presenters  
Curators Gong Jow-Jiun, Lo Chuan-Chiao, Wang Chia-Ling
Assistant Curator Yoyo Kung
Sound Technology Advisor  Lin Jin-Yao
Project Manager Ko I-Fang
Exhibition and Public Program Coordinators  Huang Nai-Chuan, Tung Chia-Yun, Juliet Lin
Exhibition Assistance  Lin Che-Yu, Yu Wei, Nicole Wang, Liu Yu-Ching, Yen Chia-Ying
Event Assistance Chen Ya-Rou, Lin Chia-Hui
Graphic Designers Mirr Lo, Huang Yi-Ting
Web Designer Chen Cheng-Tao
Internet marketing Eran Chi-Yun Jang
PR Assistance Maurice Chen, Chuang Wei-Tzu, Kao Kai-Pei, Jimmy Hung, Huang Yi-Sean, Chiu Hsi-Ming
Translator  Jeff Miller
Architectural Design Group Bricoleur, Graduate Institute of Architecture, Tainan National University of The Arts (Kuo Yi-Shing, Li Jun-Tang, Wu Bo-Kai, Fanjiang Yu-Jhen, Li Shu-Yi, Lin Chih-Hsuan, Wei Nai-Mei, Luo Jia-Wei)
Technical Directing and Construction  Houluen Production Co., Ltd.
Audio-visual and Lighting Cooridnator  Chuang Zi-Ying
Audio-visual and Lighting Technicians  Chuang Li-Hao, Hsieh Yu-Cheng, Tung Yu-Ting, Hsu Heng-Kao
Technical Support and Site Assistance  James Lin, Tsai Tsao-Yi, Wu Yi-Zhen, Tsai Cheng-Chieh, Herman Wang
VR Technology Support  Huang Yu-Ci
Video-recording and Editing  Ni Huei-Chen
Trailer  One Work

Go to top

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share